Ders İçerikleri

 RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (indirmek için tıklayın)

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
Dersin amacı, Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımları, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal ve Kuvay-ı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

TRD 109 TÜRK DİLİ
Bu dersin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk Dili dersinin içeriği Yüksek Öğretim Kurumu’nun çerçeve programında belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir.

YDI 131 İNGİLİZCE
Öğrencilere İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, özne, zamirler, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve zarflar, geniş zaman ve olumlu-olumsuz-soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri gibi konular örneklerlerle ele alınacaktır.

ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
Bu ders öğrencilere bilgisayar, paket programlar ve internetin kullanımı ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedefler. Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, bir işletim sistemi kullanımı, bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, yazılım kavramı, uygulama yazılımlarına giriş, internet ve diğer yazılımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SOS 101 SOSYOLOJİ
Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy’ın başında egemen içebakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir.

RTV 121 İLETİŞİM BİLİMİ- I
İletişim Bilimi dersinin bu ilk kısmında, öğrencilere, genel iletişim kuramı çerçevesinde “İletişimin Biçimi”ni vermek ana amacı güdülmektedir. Bu bağlamda, kişilerarası iletişim modelleri üzerinde de durulmakta ve bu kapsamda; sözlü ve sözsüz iletişim anlatılmaktadır. Ayrıca ders kapsamında kitle iletişim kuramlarının temel ilkeleri verilerek; bu kuramların toplum açısından önemi ve toplumla ilişkisi anlatılır.

RTV 101 HUKUK
Hukuka giriş dersi, hukukla ilgili derslerin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu derste; Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, Çeşitli Açılardan Sorumluluk, Hukuk Kurallarının Türleri vs. gibi temel başlıklar etrafında bilgiler verilmektedir.

RTV 141 SİNEMATOGRAFİ
Sinema bilimi hakkında temel kavramlar anlatılarak teorik bilgiler ve yöntembilimsel düşünceler geniş bir açıyla anlatılır. Sinemanın görsel-işitsel temel kavramlarını teorik ve uygulamalı olarak anlatmak ve öğrencilerde diğer alan dersleri için bir altyapı oluşturmak amacı taşır. Bu kavramların yanı sıra, sinemada yapım süreci, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası, düşünce/yazım sürecinin işleyişi, yapım sürecinde ekip ve işbölümü, çekim sonrası sürecinin işleyişi (kurgunun nedeni, mantığı ve işlemler) ders sürecinde verilir.
RTV 103 EKONOMİ
Ders üç aşamada işlenir. İlk aşamada “Mikro Ekonomiye” dair önemli ilkeler kısaca aktarılır. İkinci aşamada daha kapsamlı olarak “Makro Ekonomiye” dair genel bilgiler verilir. Dersin üçüncü ve son aşamasında “Türkiye Ekonomisi” alanında bilgiler verilir. İktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet; makro iktisada giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi; toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik istihdam; açık ekonomi makro ekonomi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği; iktisadi büyüme konuları dersin içeriğini oluşturur.


1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
Ders birinci yarıyılın devamı niteliğinde yapılacaktır. İçerik olarak Atatürk ilke ve inkılâpları, Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımlar, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

TRD 110 TÜRK DİLİ
Ders, birinci sömestrde kalınan konulardan devam etmektedir. Derste, sözcük yapıları, cümle bilgisi, sözlü kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon bilgileri, anlatım bozuklukları, retorik gibi konular anlatılmaktadır.

YDİ 132 İNGİLİZCE
Birinci sömestrin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, temel seviyeden başlamak üzere orta seviyeye kadar gramer konuları örneklerlerle ele alınacaktır.

RTV 102 PSİKOLOJİ
Psikolojinin alt dalları, psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, davranışların gelişimi, biyolojik ve gelişimsel süreçler, öğrenme, hatırlama ve düşünme, algılama ve bilinç, motivasyon, güdülenme duygu ve heyecan, kişilik ve bireysellik, dil ve iletişim, çatışma, uyum ve savunma mekanizmaları dersin içeriğini oluşturur.

RTV 122 İLETİŞİM BİLİMİ -II
Kitle iletişimiyle ilgili genel teorilerin ele alındığı derstir. Kaynak, alıcı, araç ve kanal öğeleri ile modellere bağlı olarak öngörülen diğer unsurlar arasında dünden-bugüne dile getirilmiş olan kitle iletişim teorileri incelenir ve bu modellerin günümüz iletişim sorunlarına yansımaları değerlendirilir.

RTV 112 TELEVİZYON YAYINLARINDA KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
Bu ders kapsamında, non-linear (Doğrusal olmayan) sistemlerin linear (Doğrusal) kurgu sistemlerinden farkları ve avantajları anlatılır. Doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde kullanılabilecek ses (Adobe Audititon), görüntü (Adobe Premiere, Edius, After Effects, Fusion) ve resim (Adobe Photoshop) işlem programlarının temel bilgileri uygulamalı olarak aktarılır.

RTV 142 SİNEMA TARİHİ
Türk ve dünya sinemasının doğuşu ve bugüne değin gösterdiği gelişme, film, yönetmen ve oyuncu bazında, kronolojik olarak verilir.

RTV 104 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK
İstatistiğin temel kavramları, frekans dağılımları,  frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar, kuramsal temellere inilmeksizin yalın ve anlaşılır formüllerle anlatılır.

RTV 132 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI
Bu dersin içeriğini, iletişim öğrencilerine iletişim endüstrisinde kullanılan bazı yazılımların tanıtılması oluşturur. Ayrıca, bu yazılımlar kullanılarak, öğrencilere bilgisayar destekli tasarım teknikleri de öğretilir. Ders içeriğinde Adobe Photoshop ile grafik tasarımı ve Page Maker programıyla da mizanpaj teknikleri anlatılır.

RTV 134 FOTOĞRAFÇILIK
Teknik fotoğraf bilgileri (ışık, renk, film, makine v.b) çok yönlü olarak anlatılıp,  öğrencilere sanatsal bakış açısı kazandıracak örnekler gösterilerek, fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı fotoğrafçılık türleri uygulamalı olarak aktarılacaktır


2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

YDI 231 İNGİLİZCE

RTV 221 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
Bu derste, iletişim, toplum ve kültür kavramlarının tanımı yapılarak, sözlü iletişim, yazının bulunması, matbaanın icadı, kitap kültürü anlatılarak, öğrencilerin konuyla ilgili altyapılarının oluşturulması amaçlanmaktadır. İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu ve etkileri, uluslararası enformasyon düzeni ve doğurduğu sonuçlar dersin içeriğini oluşturur.

RTV 211 DİJİTAL KURGU-I
Dijital kurgu ve TV yayıncılığı, kurgu teknikleri, görüntü ve seslerin sıkıştırılması, veri iletimi, veri paketlemesi, dijital görüntü ve ses sıkıştırma formatları, farklı programlar arasındaki teknikler, dijital kurgu programlarından örnekler, efektlerin ve geçişlerin seçilmesi, çeşitleri ve çalışma mantığı derste anlatılır.

HİT 221 REKLAMCILIĞA GİRİŞ
Ders kapsamında; Reklamcılık dünyasında kullanılan terimler, reklamcılığın gelişimi, reklam ajansları ve tarihsel evreleri anlatılır, pazarlama konusunda temel bilgiler verilir. 

HİT 211 HALKLA İLİŞKİLER-I
Halka ilişkilerin doğuşu, gelişimi, sınırlandırılması, (reklam, propaganda, tanıtma, iletişim) halkla ilişkilerde temel ilkeler, Halkla ilişkilerde başvurulan yöntemler, halkla ilişkilerde medya ve medyanın önemi ve halkla ilişkilerde kullanılan araçlar anlatılır.

RTV 213 RADYO TELEVİZYON TEMEL TEKNOLOJİLERİ
Göz, görme olayı; ışığın yapısal karakteri; aydınlatma; filtreleme; ışıkölçerler; duyarlı yüzeyler; siyah-beyaz, renkli video band; objektifler; optik sistemler; uygulamalar TV sunumunda yayımcılığa yönelik teknolojik bilgi ve uygulama; yönetmenlik-görüntü yönetmenliği için ön bilgilerin verilmesi Işık değerler renk ve filtre; diyafram seçimi ve pozlandırma şekilleri; kamera kullanımı; çekim platosu; stüdyo ve dış çekim düzenleri; bir kameramanın sahip olması gereken bilgi ve becerinin anlatılır.

RTV 201 MEDYA ETİĞİ
Medya ve etik alanındaki temel tartışmaların günümüzdeki durumunun tarihsel, kavramsal ve kurumsal gelişmeleri ile birlikte anlatılması, etik ilkelerin, ahlak yargılarının ve hukuk yasalarının farklarının ortaya konulması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda etik, deontoloji, moral ve ahlak kavramlarının açımlanması, oto kontrol özdenetim modellinden hareketle ombudsman, oto-sansür, basın şeref divanları, basın konseyleri, basın odaları ve basın ahlak kuralları gibi kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri, yaptırımları ve sonuçları ders kapsamında irdelenerek görevci ve yararcı etik anlayışlarının farkları ortaya konulmaktadır.

RTV 203 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Ders Siyaset Bilimi ile ilgili temel bilgilerin edinilmesini sağlar. Derste güç, iktidar, otorite, meşruiyet, egemenlik, ulus ve devlet gibi siyaset biliminin temel kavramlarının yanı sıra, siyasal düşünceler, siyasal kurumlar ve siyasal sistemler de tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde ele alınmaktadır.


2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

YDI 232 İNGİLİZCE

HİT 222 REKLAM YAZARLIĞI
Reklam metinlerinin oluşturulmasının temel felsefesinin anlatıldığı derstir. Hedef kitle ve ona ulaşmada amaca giden yol, önemli ölçüde, reklam metninde yatmaktadır. Bu çerçevede, reklamcılık dersine bir son hazırlık aşaması olarak öğrencilere reklam metni yazma teknikleri anlatılıp;  uygulamalı çalışmalar yapmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda gerekli teorik bilgi yüklemesinden sonra yazılı basına yönelik metin yazarlığı uygulaması yapılır. Reklam Metninin Yapısal Özellikleri, Reklam metni yazımında ikna modelleri, reklam metninin öğeleri, reklam metninde başlıklar, reklam metninde giriş, reklam metninin geliştirilmesi, kapatış, reklam verenin adı, slogan, logo, adres; Başarılı Bir Reklam Metin Yazımı İçin Öneriler; Reklam Metninde Uygulama Çalışmaları Başlık yazımı örnekleri ve uygulamaları, reklam metni yazımı yaklaşımları örnek ve uygulamaları, reklam metni yazımı anlatım biçimleri örnek ve uygulamaları anlatılır.

RTV 202 MEDYANIN GÜNCEL SORUNLARI
Bu dersin içeriğinde, televizyon yayıncılığında ve yapımcılığında karşılaşılan günümüz sorunları tartışılarak; örneklerle incelenir. Kitle iletişim örgütlerinin yüz yüze kaldığı sorunlar ile kitle iletişim aygıtlarının topluma dayattığı sorunlar bu derste ayrıntılı olarak işlenmektedir. Sermaye sorunları, haber tekelleri, şiddet ve cinsellik, tüketim ve medya, popüler kültür ve medya, promosyon savaşları, otokontrol,  işletme sorunları, istihdam sorunları,  yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar ele alınmaktadır.

RTV 204 KİTLE İLETİŞİM HUKUKU
Basın özgürlüğü kavramı; basın ve yayıncılık mevzuatı, fikri haklar, cevap ve düzeltme hakkı ve diğer yasal düzenlemeler, Dünyadaki kitle iletişim düzenlemelerinde ulusal farklar, Amerikan ve A.B. ülkeleri hukukunda basının ve elektromanyetik yayıncılığın hukuksal düzenlemeleri ve kitle iletişim araçlarının devlet ile olan ilişkileri, Basın ve ifade özgürlüğünün gelişimi, Yeni iletişim teknolojilerinin düzenlemelerinde çağdaş hukuksal gelişmeler bu derste işlenecek konular arasındadır.

HİT 212 HALKLA İLİŞKİLER-II
Medyayla ilişkiler ve halkla ilişkiler uygulamaları hakkında öğrencilere temel halkla ilişkiler eğitimi verilen bu derste, Halkla ilişkilerde hedef kitleler, basına yönelik enformasyon hazırlanması, hedef gruplarla iletişimde internetin rolü ve fonksiyonları, kurumsal reklamcılık ve halkla ilişkiler ilişkisi gibi konular üzerinde eğitim verilmektedir. Örnek vakalar eşliğinde kriz yönetimi ve kriz iletişimi kavramlarının açıklandığı derste sosyal sorumluluk ve halkla ilişkilerde etik konuları da işlenmektedir.

RTV 210 KAMERA ÇEKİM VE AYDINLATMA
Bu dersin içeriğini televizyonun ve sinemanın temeli olan kamera çekim tekniklerinin ve aydınlatma yöntemlerinin teorisi ve uygulaması oluşturur. Temel kamera teknolojileri, çekim teknikleri, aydınlatma araç gereç yöntem ve teknikleri anlatılarak çekim için gerekli temel kullanım bilgileri verilir.

RTV 206 HABER TOPLAMA VE YAZMA
Gazetecilik uygulamalarının temeli olan haber toplama ve yazma teknikleri hakkındaki temel bilgilerin aktarılması ve uygulama becerilerinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımların irdelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda; haber değeri kavramı, haber toplamada birincil ve ikincil kaynaklar, haber-olay, haber-gerçek ilişkisi, haber yazımında temel kurallardan piramit teknikleri, 5N 1K, haber girişleri, haber başlıkları, ve soru sorma teknikleri gibi temel yaklaşımlar ve bu tekniklerin uygulamaya yönelik olarak geliştirilmesi bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır.

RTV 208 İNTERNET YAYINCILIĞI
Gazeteciliğin temel kuramları ile internet medyası arasında ilişki kurularak geleneksel medyaya alternatif olarak ortaya çıkan internet medyasının gelişimi, niteliksel ve niceliksel boyutları irdelenerek web sayfa tasarımı ve internet üzerinden Radyo, TV ve Gazete yayıncılığının nasıl yapıldığı öğretilirir.

RTV 212 DİJİTAL KURGU-II
Dijital Kurgu I dersinde verilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi, uygulamaya yönelik projelerle dijital kurgu mantığının öğrenciler tarafından projeler yoluyla anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Derste “Edius”, “Premiere” isimli kurgu programlarının After Effects, Fusion gibi compositing programlarıyla eşgüdümlü kullanımı anlatılacaktır.


3.SINIF GÜZ DÖNEMİ

RTV 305 FONETİK DİKSİYON
Türkçe’nin doğru seslendirilmesi üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Diksiyon dersi, yazı dilimizdeki sesler ve çıkış yerleri, vurgu, tonlama, konuşma hızı, ses yüksekliği, sesin perdelenmesi, ünlü uzunlukları, durak, ezgi, tını vb. kavramların anlatılmasını ve örnek metinlere dayalı uygulamayı içerir. Fonetik ve diksiyon çalışmalarıyla dilin sözel anlamda doğru ve güzel kullanımıyla ilgili bilgiler verilir.

RTV 311 TV’DE YAPIM VE YÖNETİM–I
TV için program ve drama üretim sürecindeki “Yapım öncesi, Yapım, Yapım sonrası”  temel prensipierin ve tekniklerin öğretilmesi. Program yapımcılığı ile program ve drama yönetmenliğinin temel kavramlarının öğretilmesi.
ÖğrencilerTV programlarının ve TV dramalarının temel yapım süreçlerini öğreneceklerdir.

RTV 341 SENARYO YAZIMI
Senaryo türleri, uzun metrajlı film, uygulamalı ve kuramsal senaryo yazım teknikleri, özet (sinopsis), geliştirim (tretman), senaryo, çekim senaryosu; senaryo düşüncelerinin bulunması, düşüncelerin gerçekleştirilmesi, senaryo yazım aşamaları, senaryo yazımına yapısal yaklaşım, senaryo düşüncesini bulma, düşüncenin geliştirimi, yazım teknikleri, yazılan senaryonun elden geçirilmesi; yapım ve yapım sonrası aşamalarda senaryonun evrimi, senaristin, kurgucunun senaryosu, yönetmenin çekim senaryosu; film ve senaryo karşılaştırmaları, senaryonun görselleştirilmesi üzerine örnekler anlatılacaktır.

RTV 301 GÖSTERGEBİLİM
Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visuel anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

RTV 313 RADYODA PROGRAM YAPIMI
Radyonun genel özellikleri; bir radyo programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar (dili, içeriği, hedef kitlesi vs.); programcının bilmesi gereken temel radyo teknik özellikleri (stüdyo ve stüdyonun özellikleri, mikrofon türleri, bantlar, kurgu, zamanlama); müzik terimleri; müzik ve efekt kullanımı; radyoda program türleri (içerik, sunuluş biçimi ve hedef kitleye göre sınıflandırma); haber,müzik, kültür, eğlence, eğitim, drama, reklam programlarının özellikleri; radyoda program yapımının öncesi ve sonrası; programın oluşturulması; metin yazımı ve dikkat edilmesi gereken kurallar ve program ekibi konuları dersin içeriğini oluşturur.

HİT 321 REKLAM VE TANITIM FİLM YAPIMI
Reklam filmi nedir, reklamda düşünce filmsel iletiye nasıl dönüştürülür, reklam filmleri anlatı biçimleri ve İçerikleri nelerdir, görsel üslup seçimi ve hedef kitle İlişkisi nasıl planlanır konuları tartışılır ve uygulamalı reklam filmi çalışmaları gerçekleştirilir.
Radyo ve Televizyon özelinde reklamın oluşturulması anlatılır. Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği gibi son nokta alanlarında bilgiler verilir. Verilen bilgiler ışığında Radyo ve Televizyon için reklamların oluşturulması hakkında uygulamalar yapılır. Yapılan çalışmalar öğrencilerle birlikte izlenerek sınıf ortamında değerlendirilir.

RTV 303 MESLEKİ YABANCI DİL
Radyo-Televizyon ve Sinema ile ilgili mesleki terimlerin yabancı dillerdeki karşılıkları anlatılır. Sözlü ve sözlü olmayan iletişim, kitle iletişimi ve metinler, dil ve iletişim, söylem ve medya metinleri ve teknik terimler dersin içeriğini oluşturur. Bu ders, iletişim alanındaki temel terminoloji ve sözcük bilgisini öğretmeyi amaçlar. Ayrıca, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi vb. farklı iletişim süreçlerini öğrencilerin anlamasına olanak sağlar ve kitle iletişimi metinlerindeki İngilizce’nin kullanımının analizi bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


3.SINIF BAHAR DÖNEMİ

RTV 310 TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ VE YAYIN PLANLAMA
Yayıncılık tarihine bakış,  görsel medyanın gelişimi, yayın işletmelerinin genel sorunları, yasal düzenlemelerin oluşturulması, Televizyon sektöründeki kuruluşların incelenmesi, program akışının düzenlenmesi, medya planlamasının yapılması ve izlenme bilgilerinin değerlendirilmesi dersin ana içeriğini oluşturur. Yönetim ve işletme fonksiyonları; televizyon işletmelerinde örgütlenme; televizyon işletmelerinde finansman; yayın pazarlaması, program departmanı, izleyici araştırmaları, rakiplere karşı planlama stratejileri; televizyon yayınlarını düzenleyen yasalar; televizyon yayınlarını düzenleyen yönetmelikler derste anlatılır.

RTV 302 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI
Bu ders kapsamında, merkezden yönetim ve yerinden yönetim teşkilatları, bu teşkilatların görevleri ve sorumlulukları ele alınmaktadır. Ayrıca, belediyeler, köyler, üniversiteler gibi çeşitli idarelerin tabi oldukları yasal çerçeveler, görev ve sorumlulukları genel olarak değerlendirilir. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın görev ve sorumlulukları, taşımaları gereken şartlar ile Sayıştay, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi özerk diğer kurumlarla ilgili genel bilgiler ele alınır.

RTV 312 TV’DE YAPIM VE YÖNETİM-II
TV için program ve drama üretim sürecindeki “Yapım öncesi, Yapım, Yapım sonrası”  temel prensipler ve teknikler öğretildikten sonra bu sürecin uygulaması yaptırılır. . Program yapımcılığı ile program ve drama yönetmenliğinin temel kavramlarının üzerine uygulama projeleri geliştirilir. Öğrenciler TV programlarının ve TV dramalarının temel yapım süreçlerini öğreneceklerdir.

RTV 340 FİLM KURAMLARI
Derste geleneksel film kuramındaki temel konulara ve akımlara giriş yapılır. Film nedir? Sanat olarak film ve diğer sanat dalları ile ilişkileri. Araç olarak film, amaç olarak film nasıl oluşturulur? Filmin işlevleri nelerdir? Kuram nedir? Film kuramı nedir, ne işe yarar? Biçimci gelenek, gerçekçi film kuramı, çağdaş kuramlar, konuları işlenmektedir. Filmsel anlatımların dilbilim, göstergebilim, toplumsal cinsiyet, psikanaliz ve gerçekçilik yaklaşımlı oluşumların üzerinde durularak, kuramlarının tipik özelliklerini taşıyan filmlerin içerik çözümlemeleri yapılır.

RTV 314 RADYO TV’DE HABER PROGRAM YAPIMI
Haber yayıncılığı, haberleşmenin tarihsel gelişimi, televizyon ve radyo haberciliğinin özellikleri, haberin doğası, televizyon ve radyo haber programları, haber program türleri, televizyon ve radyo haberinin yazılması, televizyon ve radyo gazeteciliğinde uzmanlık alanları, araştırmacı gazetecilik, televizyon ve radyo haberi çekilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler kendi aralarında yapacakları toplantılar ile sorumluluklarını belirleyecek ve haber yapım sürecine dahil olacaklardır. Dönem sonunda, hazırladıkları haberler arasından seçtikleriyle "proje" olarak 20 dakikalık bir haber programı oluşturacaklardır.

RTV 342 KISA FİLM
Kısa Film Yapım dersi kapsamında; kısa Film tanımı, tarihsel süreç ve türleri ile ilgili bilgi verildikten sonra kısa film örnekleri izlenmektedir. Kısa filmde senaryo yazımı, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon nasıl yapılır konularına yer verilir. Ayrıca kısa film festivallerinin de takip edildiği ders kapsamında öğrenciler konulu, belgesel ya da deneysel türde film yapım ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.


4.SINIF GÜZ DÖNEMİ

RTV 401 SİYASAL   DÜŞÜNCELER VE  REJİMLER
Bu ders kapsamında siyaset biliminin gelişimi ve siyasi düşünce tarihi incelenerek öğrencilere genel bir bilgi verilmektedir. Bu çerçevede; siyaset ve rejim kavramları genel olarak irdelendikten sonra, pozitivizim ve determinizm gibi siyasal düşünceleri etkileyen akımlar, teolojik anlayışlardaki siyasi yaklaşımlar incelenecektir. Siyasal düşünce ve rejim anlayışlarına etki eden Aristoles, Machiavelli, Nietsche, Schopenhauer,, Marks, Weber, Bismarck ve Hitler gibi kişilikler de bu ders kapsamında ele alınarak, çağdaş siyasal akımların temel felsefeleri öğrencilere aktarılacaktır.

RTV 411 BELGESEL YAPIM
Ders belgesel sinemanın kendine özgü üretim ve alımlama biçimini tanımlamaktadır. Belgesel sinemanın tarihsel, toplumsal ve siyasal çerçevesi incelenir. Belgesel yapımı, yapımcının ve yönetmenin işlevi, belgesel yapımında görsellik, ses ve uygulama, sosyal gerçeklik, propaganda, sanat ve belgesel ilişkisi incelenerek, Türkiye’de ve dünyada belgesel filmin gelişimi tartışılır. Derste, ses, imge, nesnellik, gerçeklik ve temsil gibi sorunlar değerlendirilir, geleneksel ve alternatif belgesel sinema örnekleri izlenir ve analiz edilir. Öğrenciler belgesel film yapımına yönlendirilir.

RTV 403 FİLM MÜZİĞİ
İletişim sürecinde sanatın ve müziğin yeri; önemi; tanımı ve işlevleri; film müziğinin öyküsü: sessiz filmden sesli filme geçiş ve gelişmeler; müziğin senaryoda kullanımı ve işlevleri; çizgi film (animasyon) müziği; sahne sanatlarında müziğin kullanımı; reklam müziklerinin televizyon ve radyoda kullanımı ve işlevlerinin tanımı; müzik yönetmenin televizyon ve radyodaki işlevleri; müziğin kimi yazınsal metinlerle eleştirilmesi ve kullanımı; müziğin slayt, resim ve fotoğrafla eşleştirme uygulamaları; ses efektlerinin tanım ve kullanımı; ses özellikleri ve kullanımı dersin içeriğini oluşturur

RTV 405 DRAMATURJİ
Temel dramaturjik kavramlar öğretilerek, öyküleme teknikleri hakkında bilgi verilir.  Sinemada geleneksel, epik – diyalektik ve çağdaş anlatı türlerinin belli başlı ayırt edici özellikleri tanıtılır. Dram sanatının temel terimleri ve özellikleri; dram sanatı geleneği ve örnekleri, temel dramatik yapı ve biçim çözümlemeleri; temel dramatik yaklaşımlar; dramaturjik çözümleme ve çözümleme yöntemleri, film ve senaryo çözümlemeleri; senaryo ve kaynak metin çalışmaları; dramaturjik sorunların çözümlenmesi dersin içeriğini oluşturacaktır.

RTV 441 ÇAĞDAŞ SİNEMA
20. Yüzyılda sanatın tanımı, işlevi ve yazın sanatı ile sinema arasındaki etkileşim; görsel ve yazınsal estetik, şiirde sinematografik dil; yeni roman akımı ve sinema sanatının gelişimi üzerindeki etkisi; film estetiği ve poetika; gerçeküstücü yazın ve sinemada gerçeküstücülük; fenomenolojinin çağdaş yazın ve sinema üzerindeki etkisi gibi konular ele alınarak,  karşılaştırmalı film-edebiyat okumaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.


4.SINIF BAHAR DÖNEMİ

RTV 402 MEZUNİYET PROJESİ
Öğrencilerin seçtikleri belirli bir konu ile ilgili bilgileri kuramsal veya uygulamalı olarak araştırma tekniklerine göre irdeleyip, derlemelerinin yapıldığı derste, öğrencilerin çeşitli araştırma tekniklerini kullanarak seçtikleri konu ile ilgili detaylı bilgi edinmeleri ve bu bilgiyi pekiştirip bilimsel tez yazım tekniği kullanarak ileriye yönelik çalışmalar için altyapı hazırlamaları dersin içeriğini oluşturur.

RTV 404 SUNUCULUK
Sunuculuk konusunda kuramsal ve uygulamalı bir bilgilendirmeyi hedef almaktadır. Diyalog kurabilmenin yolları ve ortaya çıkabilecek değişik tepkiler, diyalog sırasında izleyici profili çıkarma ve soru sorma, ortaya çıkabilecek acil durumların giderilmesi ve bu durumlara yönelik strateji belirlenmesi, vücut dili kullanımında eller jestler ve mimiklerin yeri; stüdyo bilgileri dahilinde sunucu, kameraman, yönetmen ilişkisi, kamera ve mikrofon hakimiyeti; konuşma yönetimi, açıkoturum, panel ve benzeri konuşmaların yönetimi ve sunucunun giyim, bakım, tavır ve davranışları açısından dikkat etmesi gerekenler dersin içeriğini oluşturur.

RTV 408 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
Kamuoyu nedir, nasıl oluşur? Kamuoyunda belirginleşen kanaatlerin araştırılması ve medyada yansıması, Kanaat önderleri, iki basamaklı akış, kamuoyunun dördüncü kuvvet olarak yorumu, seçim ve kamuoyu araştırmaları arasındaki fark, medyada kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının duyurulmasında uyulması gereken kurallar bu dersin içeriğini oluşturur.

HİT 402 SİYASAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA
Propagandanın sosyo psikolojik temelleri anlatılıp; bu bilgilere ilaveten, son yıllarda bütün dünya da popüler olan siyasal reklamcılık teknikleri ve bunlara ait örnekler anlatılır. Derste, siyasal iletişimin tanımı yapılarak öteki disiplinlerle ilişkisi irdelenerek, dil olgusunun retorik ve siyasal iletişimdeki özellikleri ve propaganda sürecindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca siyasal iletişimin karakteristikleri tartışılacak, siyasal iktidar-medya ilişkisi üzerinde durulacaktır

RTV 412 VİDEO KLİP
Görüntü ve müzik ilişkisi üzerinde durulacak olan ders; müzik ve görsel sanatlar, sinemada müziğin kullanımı, müzikal filmler, televizyonda müzik ve anlam gibi konuların yanında video klipin sosyal ve politik etkileri, klasik örnekleri ile video klip, müzik-kurgu-renk-açı ve kadraj ilişkilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ele alacaktır.

RTV 400 SİNEMA - TELEVİZYONDA OYUNCULUK YÖNETİMİ
Bir yapımın başarılı olabilmesi; özellikle, film ve drama programlarında oyunculardan neyin ve nasıl istenildiğinin bilinmesine bağlıdır. Ders kapsamında temel oyunculuk teknikleri, oyuncu yönetimi ve yönlendirilmesinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

Türkçe