Bölüm Bilgi Paketi Hakkında

Kazanılan Derece
Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Lisans derecesi (Bachelor Degree) almaya hak kazanmış olurlar.


Derece Seviyesi
Bu program, lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin ders veya derslerden muaf olabilmeleri belirli yönetmelikler çerçevesinde mümkündür. Başka bir üniversiteden alınan dersin adının, kredisinin ve içeriğinin, FÜ'de verilen dersin içerikleri ile uyumlu olması ve
ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon taarfından onaylanması neticesinde, öğrenciler bu dersten/derslerden muaf tutulabilirler.


Program Profili
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde verilen eğitim,  “eleştirel ve yaratıcı düşünme” ilkesi başlığı ile yakından ilintilidir. Bu nedenle bölümde verilen derslerde, kuram ile uygulamanın birbirinden ayrılmadığı, bir bütün olmasından hareketle nitelikli bir eğitim anlayışı ess alınmıştır.
Eleştirel düşünme becerisini kazanmış, mesleki etik değerleri, kuralları özümsemiş, yetenekli ve özgün bakış açısına sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


İstihdam Olanakları
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olanlar, prodüksiyon/reklam ve tanıtım şirketlerinde, film yapım şirketlerinde, yerel, ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında, RTÜK, TRT, Basın İlan Kurumu gibi kuruluşlarda, Milli Eğitimin Radyo, Televizyon ve Sinema Öğretmenliğinde İletişim Meslek Liselerinde ve belki de en önemlisi üniversitelerde çalışabilme olanaklarına/fırsatlarına shiptirler.


Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenci kabulü Yök'ün ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. Aday öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini yaptıktan sonra bu sınavdan aldıkları puana, puan türüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programlara yerleştirilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin kabulü, FÜ ile işbirliği yapılan üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus v.b.) çerçevesinde yapılır. Üniversitemizde eğitim dili ağırlık olarak türkçedir. Bu programdaki dersler de Türkçe'dir. Akademik takvime göre belilenen Yabancı Dil Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, bu sınavda başarılı oldukları taktirde "yabancı dil dersinden" muaf tutulurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin bu programda almakla yükümlü oldukları tüm dersleri başarmış olması, FF (Başarısız) notunun olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin minimum 240 AKTS/ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması yeterlidir.


Program Çıktıları/Yeterlilikleri
1. Radyo, Televizyon ve Sinema alanıyla ilgili teorik, teknik, teknolojik bilgiye sahip olmak, alanın terminolojisinin kavramak.
2. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüyle ilgili teknik, kuramsal ve tarihi bakış açılarını anlamak.
3. Bir film ya da televizyon üretimi içinde yer alan yazılı ya da görsel fikirleri okumak, yaratıcı fikirler edinerek özgün çalışmalar sergilemek.
4. Sinematografik ve dramatik anlatı tekniklerini sahnelere ayırabilme yeteneğine sahip olmak.
5. Film ve televizyon yapım öncesi süreçleri ile ilgili planlama yapabilmek ve uygulayabilmek
6.  Standart bir televizyon stüdyosunu, canlı yayın televizyon programının süreçlerini yürütebilme ve tasarlayabilme yeteneğine sahip olmak,
7. Film ve televizyon yapımı üretebilmek ve film yapımını yönetebilmek,
8. Film ve televizyon alanı ile ilgili yapım-sonrası aşamaları tasarlamak, uygulamak  ve tamamlamak/bitirmek
9. Film ve televizyon alanıyla ilgili yapım ve yapım-sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar programlarını temel bir seviyede öğrenmek ve uygulayabilmek,
10. Yaratıcı bir yaklaşım ve sorunları çözme kabiliyetine sahip olup, film ve televizyon yapımlarını yürütmek; yapım etkinliklerini yürütmenin farkına varabilmek,
11. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, özgün film ve televizyon yapımları ortaya koymak, yeni medyanın özgün karakteristiklerine uygun çalışarak orijinal üsluplar yapabilmek,
12. Film metnini veya senaryoyu, televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik bakış açısından analiz etmek,
13. Genel kültürel bilgi süreçlerinin gerektirdiği doğrultuda, filmin/medya içeriğinin, radyo ve televizyon üretiminin nasıl ortaya çıkarıldığına odaklanmak, medyanın aktaracağı enformasyondan kendisi için gerekli kazanımların farkına varmak,
14. Disiplinler arası iş süreçlerini tasarlayarak, kendi alanındaki uygulamaları bir ekip üyesinin gerektirdiği sorumlulukla yürütmek ve üzerine alacağı yükümlülüklerin üstesinden gelebilme yeteneğine sahip olmak,
15. Yaşam boyu öğrenme farkındalığını hissettirecek işler ile ilgilenme, bu programın yeterlilikleri arasındadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek amacıyla başvuruda bulunabilirler. İsteyen öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri tezli yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme
Sınav, ölçme ve değerlendirmeler; Üniversite Senatosu tarafından belirlenen yönetmeliklere göre yapılır. Her bir ders için, bir ara sınav ve bir final sınavı vardır. Sınavlar yazılı şekilde yapılır, bununla birlikte gerekli olursa sözlü veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır. Öğrencinin bir dersteki başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminin nasıl yapılacağı Senato tarafından tespit edilir. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı ile genel ve bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından; aşağıda katsayıları belirtilen başarı notlarından biri verilir:  

Başarı Notu  Katsayı
AA  4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB  2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FF 0.00

 

   
                           
                                
                             
                              
            
            
                              

           

B= Kredisiz dersler için başarılı,
K= Kredisiz dersler için kalır,
D= Devamsız,
G= Girmedi,
M= Muaf,
S= Süren çalışma,
E= Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen E notu FF’ ye dönüştürülür).

Bu harf başarı notlarına göre öğrencinin durumu aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını gösterir.
c) (FF) notunu alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyıl / yılda tekrarlar.
d) Muaf Sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.
e) Başarı notu belirtilmeyip (M) ve (B) olarak gösterilen dersler, genel not ortalamasının hesabında değerlendirmeye katılmaz.
f)  (K) ve (D) notu, genel not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. (K) ve (D) ile değerlendirilen dersler, verildiği ilk yarıyıl / yılda tekrar alınır.


Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Ayrıca, öğrencinin kendi alanıyla ilgili bir kurum/kuruluşta, 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj sonrasında hazırlanan dosya ve rapor bölüm başkanlığına sunulmalıdır.


Dersin İşlenme Şekli
Derslerin işlenme biçimi yüzyüze olarak, tam zamanlı olarak yapılmaktadır.


Bölüm Bşk. ve AKTS Koordinatörü
Doç.Dr. Süleyman İLASLAN / Bölüm Başkanı

Türkçe