Akademik Personel

Asst. Prof. Dr. Feridun NİZAM
Head of the Department

Asst. Prof. Dr. Süleyman İLASLAN

Asst.Prof.Dr. C. Sinan ALTUNDAĞ 

Asst.Prof.Dr. Mustafa DEMİR

Res. Asst. Dr. Neslihan GÖKER

Res.Asst. Dr. Türker ELİTAŞ

Res. Asst. Yunus NAMAZ

Res. Asst. İkbal Bozkurt AVCI

Res. Asst. Mehmet Ferhat SÖNMEZ

Lec. Günşad ÖZGER

Lec. Recep BAĞCI

English